Domů | Kariéra | Kontaktujte nás
Domů
Bodový systém
Etický kodex policie
Ministerstvo vnitra ČR
Odcizení mobilního telefonu
Práce u policie
Policejní hodnosti
Policejní uniformy
Vybavení policie ČR
Státní znaky

Zákony a legislativa
 • Služební zákon

 • Partneři

  Etický kodex policie České republiky

  Příslušníci Policie České republiky, vědomi si svého poslání, spočívajícího ve službě veřejnosti, založeného na úctě a respektu k lidským právům, vyjadřují následující principy, jež chtějí sdílet a dodržovat.

  1. Cílem Policie České republiky je

  - chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti,
  - prosazovat zákonnost,
  - chránit práva a svobody osob,
  - preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji,
  - usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti.

  2. Základními hodnotami Policie České republiky je

  - profesionalita,
  - nestrannost,
  - odpovědnost,
  - ohleduplnost,
  - bezúhonnost.

  3. Závazkem Policie České republiky vůči společnosti je

  - prosazovat zákony přiměřenými prostředky s maximální snahou o spolupráci s veřejností, státními a nestátními institucemi,
  - chovat se důstojně a důvěryhodně, jednat se všemi lidmi slušně, korektně a s porozuměním a respektovat jejich důstojnost,
  - uplatňovat rovný a korektní přístup ke každé osobě bez rozdílu, v souladu s respektováním kulturní a hodnotové odlišnosti příslušníků menšinových skupin všude tam, kde nedochází ke střetu se zákony,
  - při výkonu služby jednat taktně, korektně a vhodně uplatňovat princip volného uvážení,
  - používat donucovacích prostředků pouze v souladu se zákonem; nikdy nezacházet s žádnou osobou krutě, nehumánně či ponižujícím způsobem,
  - nést odpovědnost za každou osobu, která byla omezena Policií České republiky na osobní svobodě,
  - zachovávat mlčenlivost o informacích zjištěných při služební činnosti,
  - zásadně odmítat jakékoliv korupční jednání, netolerovat tuto protizákonnou činnost u jiných příslušníků Policie České republiky, odmítnout dary nebo jiné výhody, jejichž přijetím by mohlo dojít k ovlivnění výkonu služby,
  - zásadně se vyhýbat jakémukoliv jednání, které by mohlo být střetem zájmů

  4. Závazkem vůči ostatním příslušníkům Policie České republiky je

  - usilovat o otevřenou a partnerskou spolupráci,
  - dbát, aby vztahy byly založeny na základě profesní kolegiality, vzájemné úcty, respektování zásad slušného a korektního jednání; jakékoliv formy šikanování a obtěžování ze strany spolupracovníků či nadřízených jsou vyloučeny,
  - netolerovat ani nekrýt podezření z trestné činnosti jiných příslušníků Policie České republiky a trestnou činnost neprodleně oznámit; stejně tak netolerovat ani jiné jejich protiprávní jednání či jednání, které je v rozporu s Etickým kodexem Policie České republiky.

  5. Osobním a profesionálním přístupem příslušníků Policie České republiky je - nést osobní odpovědnost za svoji morální úroveň a svůj profesionální výkon,
  - chovat se bezúhonně ve službě i mimo ni tak, aby důstojně reprezentovali Policii České republiky svým jednáním, vystupováním i zevnějškem.

  Každý příslušník Policie České republiky, který jedná v souladu se zákonem a Etickým kodexem Policie České republiky, si plně zaslouží úctu, respekt a podporu společnosti, jejíž bezpečnost chrání i s nasazením vlastního života.

  
  Copyright © 2008 PolicieČeskéRepubliky.Cz Všechna práva vyhrazena.
  Armáda české republiky |