Domů | Kariéra | Kontaktujte nás
Domů
Bodový systém
Etický kodex policie
Ministerstvo vnitra ČR
Odcizení mobilního telefonu
Práce u policie
Policejní hodnosti
Policejní uniformy
Vybavení policie ČR
Státní znaky

Zákony a legislativa
 • Služební zákon

 • Partneři

  Odcizení mobilního telefonu (blokování mobilního telefonu Policií České republiky)

  Policie ČR je oprávněna požadovat na provozovateli veřejně dostupné telefonní služby znemožnění nebo obnovení provozu odcizeného koncového telekomunikačního zařízení (dále jen mobilní telefon) ve veřejné síti GSM všech operátorů působících na území České republiky. Požadavek musí být doložen souhlasem dotčeného vlastníka mobilního telefonu.

  Policie nemůže zablokovat:

  - ztracený mobilní telefon (blokace se týká jen odcizených mobilů)
  - mobilní telefon odcizený mimo území České republiky
  - odcizenou nebo ztracenou SIM kartu (lze ji ale zablokovat přímo u operátora)
  - pokud vlastník nezná IMEI ("výrobní číslo") svého mobilního telefonu a nedoloží příslušné doklady. IMEI ("výrobní číslo" mobilního telefonu) je uvedeno v dokladech při koupi mobilního telefonu a obvykle i na obalu (krabici) mobilního telefonu. IMEI zjistíte také na zadní straně telefonu v prostoru baterie, nebo pokud do mobilního telefonu zadáte posloupnost znaků *#06# (hvězdička - křížek - nula - šest - křížek). Policie ČR má právo mobilní telefon odblokovat/nezablokovat (například pokud by blokace ztížila vyšetřování).

  Souhlas se zablokováním nebo odblokováním mobilního telefonu je oprávněn uplatnit:

  - vlastník mobilního telefonu starší patnácti let, pokud nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena;
  - zákonný zástupce vlastníka, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena;
  - zákonný zástupce vlastníka mladšího 15 let; osoba mladší 15 let může provést zablokování/odblokování mobilního telefonu jen se souhlasem zákonného zástupce.
  Souhlas může uplatnit i osoba pověřená plnou mocí oprávněné osoby. V tom případě pověřená osoba nese odpovědnost za správnost poskytnutých údajů. Vlastník mobilního telefonu musí prokázat, že vlastní mobilní telefon s daným IMEI.
  Odcizení mobilního telefonu nahlaste osobně na nejbližším oddělení Policie ČR. Zde také vyjádřete svůj souhlas s blokací. Telefonické nebo písemné ohlášení odcizení mobilního telefonu není možné.
  Souhlas se zrušením blokace mobilního telefonu nahlaste osobně na nejbližším oddělení Policie ČR. Telefonické nebo písemné požádání o odblokování mobilního telefonu není možné.
  Souhlas s blokací uplatněte na oddělení Policie ČR, kde jste nahlásili odcizení mobilního telefonu. V případě, že v době nahlášení odcizení nemáte všechny požadované doklady u sebe, můžete dodatečně souhlas s blokací uplatnit na jiném útvaru Policie ČR. Souhlas se zrušením blokace mobilního telefonu nahlaste na oddělení Policie ČR, které zcizení šetří. Popřípadě se můžete obrátit na jiné oddělení Policie ČR, které zrušení blokace zprostředkuje.

  Na Policii ČR předložte:

  - doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
  - záruční list, na kterém je uvedeno IMEI ("výrobní číslo" mobilního telefonu)
  - pokud je vlastníkem mobilního telefonu fyzická osoba a pokud žádost místo ní doručila osoba pověřená - plná moc vlastníka (nemusí být úředně ověřená)
  - pokud je vlastníkem mobilního telefonu právnická osoba - písemná žádost podepsaná statutárním orgánem a opatřená razítkem
  - pokud už nemáte záruční list, můžete předložit doklad o nabytí (pokladní blok, faktura) a obal mobilního telefonu (obojí), kde je uvedeno IMEI ("výrobní číslo" mobilního telefonu).
  - pokud souhlas o odblokování uplatňuje osoba, která dříve požadovala blokaci mobilního telefonu, pak nemusí předkládat pokladní blok, záruční list a obal.

  Policista spolu s žádající osobou vyplní formulář, který obsahuje:

  - informace o odcizeném mobilním telefonu (IMEI, výrobní značka, typ)
  - informace o vlastníku mobilním telefonu (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní údaje)
  - pokud vlastníkem je právnická osoba - IČO, název a sídlo firmy
  - souhlas osoby s blokací nebo odblokováním
  Správní poplatky nejsou stanoveny.
  Po vyplnění a odeslání formuláře obdrží operátoři žádost policie do 24 hodin. Provedení zablokování nebo odblokování a její rozšíření v rámci sítě operátora bude probíhat podle technických možností sítě a dalších souvisejících okolností.

  Další účastníci

  Osoba, která má v držení zablokovaný mobilní telefon.

  Policejní šetření

  Po oznámení odcizení mobilního telefonu následuje policejní šetření. V případě žádosti o odblokování mobilního telefonu může v některých případech policejní šetření též následovat (dvě různé osoby např. tvrdí, že jsou vlastníky mobilního telefonu mající shodné IMEI).

  Koupě mobilního telefonu

  Při koupi mobilního telefonu si ve vlastním zájmu ověřte, zda IMEI zařízení odpovídá IMEI uvedenému na obalu mobilního telefonu. IMEI zjistíte, pokud do mobilního telefonu zadáte posloupnost znaků *#06# (hvězdička - křížek - nula - šest - křížek).
  Při koupi použitého mobilního telefonu ve vlastním zájmu požadujte také obal (krabici) s uvedeným IMEI a ověřte si, zda telefon není blokován (odpojte telefon od sítě operátora a po připojení se pokuste mobilním telefonem navázat spojení).
  Můžete si také nechat zarezervovat mobilní telefon s daným IMEI na několik dnů a poté zkontrolovat, zda není blokován - vlastník mobilního telefonu totiž nemusel provést zablokování ihned po odcizení.

  Nalezení zablokovaného mobilního telefonu

  V případě, že získáte zpět váš blokovaný mobilní telefon, obraťte se na nejbližší oddělení Policie ČR a požádejte o jeho odblokování. Policie ČR neprovádí automatické odblokování mobilních telefonů.

  Zablokování SIM karty

  Pokud si chcete nechat zablokovat i svou SIM kartu, obraťte se, prosím, na svého provozovatele mobilní sítě (operátora).

  Elektronická forma služby

  Zda je váš mobilní přístroj evidován jako odcizený a jeho provoz je znemožněn ve všech sítích mobilních operátorů, si můžete ověřit na internetových stránkách Ministerstva vnitra. Stačí, pokud znáte prvních 14 číslic z IMEI.

  Zákony

  § 75, odstavec 3 až 5 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících předpisů
  Doplňující zákony a předpisy
  zákon číslo 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  Opravné prostředky

  V případě, že zjistíte, že Váš mobil je podle Vašeho názoru neoprávněně blokován, obraťte se na nejbližší oddělení Policie České republiky. Policie provede šetření a případně Váš mobilní telefon odblokuje.

  Sankce

  Pokud Policii ČR úmyslně uvedete nesprávné údaje (např. přístroj by nebyl odcizen, doklady by byly falešné, atd.) můžete se dopustit spáchání přestupku proti pořádku ve státní správě dle § 21 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, za který lze uložit pokutu do výše 10 000 Kč.
  Pokud tímto jednáním jinému způsobíte vážnou újmu na jeho právech můžete se dopustit spáchání trestného činu poškozování cizích práv dle § 209 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, za který lze uložit trest odnětí svobody až na 2 léta nebo peněžitý trest.
  V úvahu přichází i spáchání jiných přestupků či trestných činů, které by však bylo nutné zhodnotit v souvislosti s úmyslem, se kterým byly spáchány (např. trestný čin křivé obvinění dle § 174 trestního zákona - trest odnětí svobody až na 3 léta; trestný čin podvodu dle § 250 trestního zákona - trest odnětí svobody až na 2 léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty; přestupku proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích - pokuta do 3 000 Kč).

  Zda je mobilní telefon evidovaný jako odcizený, můžete zjistit:

  - na internetových stránkách Ministerstva vnitra
  pokusem o navázání spojení; doporučujeme vám, abyste předtím odpojili telefon od sítě operátora a hned jej znova připojili - u zablokovaného mobilního telefonu se ozve upozornění přibližně následujícího znění:
  "Upozornění operátora. Tento telefonní přístroj je Policií České republiky evidován v seznamu odcizených mobilních telefonů a jeho použití je ve všech sítích blokováno. Pro bližší informace se můžete obrátit na kterýkoliv policejní útvar".
  V případě, že přijdete do styku s blokovaným mobilním telefonem, který je nahlášen jako odcizený, odevzdejte jej na nejbližším oddělení Policie ČR.

  IMEI - International Mobile Equipment Identity - Mezinárodní identifikace mobilní výbavy.
  
  Copyright © 2008 PolicieČeskéRepubliky.Cz Všechna práva vyhrazena.
  Armáda české republiky |